Regulaminy

Regulamin główny

Regulamin serwisu DiH.pl

§1 Definicje, postanowienia ogólne.

 1. Definicje.
  1. Operator – firma „DIH.pl” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, NIP 6482739266, będącą właścicielem serwisu DiH.pl, znajdującego się pod adresem www.dih.pl.
  2. Operator VoIP – INOTEL S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul. Kraszewskiego 21, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000218687 w Poznaniu, NIP 7811755575, wykonujący działalność telekomunikacyjna na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 418 wydanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 16 grudnia 2004 r.
  3. Serwis Operatora – zawartość serwisu internetowego znajdująca się pod adresem www.dih.pl.
  4. Dostawca Usługi FaxNet – firma DiH.pl przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem https://app.inotel.pl/faxnet/ Umożliwia Abonentowi m.in. przeglądanie szczegółowego wykazu połączeń, informacje na temat stanu Usługi oraz samoobsługę w zakresie zarządzania Usługą.
  5. Sieć Operatora VoIP – infrastruktura, która pozwala na realizacje Usług, w szczególności ogół środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ośrodku przetwarzania danych, zespolonych i współpracujących ze sobą, a niezbędnych do funkcjonowania Usług
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Operatora.
  7. Abonent – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
  8. Cennik – cennik usług Operatora, dostępny pod adresem www.dih.pl
  9. Usługa – usługa świadczona przez Operatora bądź inny podmiot za pośrednictwem Operatora na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez Operatora w chwili jej rejestracji.
  10. Specyfikacja usługi – charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawce.
  11. Rejestracja usługi – wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem i innymi postanowieniami stanowiącymi jego elementy.
  12. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wystawienia. Faktura pro forma nie stanowi dokumentu rozliczeniowego.
  13. Limit transferu – wyznaczony przez Operatora i zawarty w specyfikacji określonej usługi limit ruchu, liczony z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym; w skład limitowanego pakietu ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.
  14. Oplata abonamentowa – uiszczana z góry przez Abonenta oplata za wymienione w regulaminie Usługi świadczone na podstawie zawartej umowy.
  15. Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności na rzecz Operatora wynagrodzenia z góry i określony w ofercie Operatora.
  16. Usługa hostingowa – to usługa polegająca na udostępnieniu Abonentowi odpowiedniej części powierzchni dyskowej na serwerach Operatora.
  17. Katalogowanie – to usługa dodawania strony internetowej Abonenta do katalogów. Polega na zamieszczeniu odnośnika do strony Abonenta we wszystkich najczęściej odwiedzanych katalogach.
  18. Numer Telefonu – numer telefonu udostępniony przez Operatora VoIP, zgodny z Zasadami Numeracji Krajowej obowiązującymi w Polsce.
  19. Doładowanie Konta – czynność wykonana przez Abonenta polegająca na zakupie i opłaceniu karty o nominałach podanych w Cenniku
  20. Wartość Konta – określony w polskich złotych limit do wykorzystania przez Abonenta na korzystanie z Usług.
  21. Okres Ważności – czas, w którym Abonent może w pełni korzystać z Usług. Okres Ważności podany jest w Cenniku. W przypadku kolejnych doładowań Okres Ważności przedłużany jest licząc od dnia upłynięcia ostatniego Okresu Ważności.
  22. Okres Karencji – czas od momentu upływu Okresu Ważności, w którym Użytkownik zachowuje Numer Telefonu, możne odbierać połączenia przychodzące oraz dokonać Doładowania Konta. Okres Karencji podany jest w Cenniku.
  23. Domena – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych w sieci Internet dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestracje domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka siec Komputerowa (NASK).
  24. Rejestrator domen – podmiot oferujący Usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.
  25. Rejestracja domeny – wskazana w treści Regulaminu usługa zarejestrowania na rzecz Abonenta niepowtarzalnej Domeny internetowej, gdzie Abonent staje się dysponentem Domeny, a Pełnomocnikiem reprezentującym Abonenta wobec Rejestratora domen pozostaje Operator.
  26. Aktywacja usługi – udostępnienie Abonentowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez dana Usługę.
 2. Postanowienia ogólne.
  1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług Operatora
  2. Złożenie zamówienia na stronie internetowej Operatora lub/i dokonanie zapłaty za Usługę jest równoważne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  3. Niniejszy Regulaminem jest integralna częścią łącząca strony umowy i obowiązuje od momentu uruchomienia Usługi przez Operatora.
  4. Jakiekolwiek zachowania Abonenta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

§2 Zamówienia, dokumentacja księgowa i abonament.

 1. Zamówienia.
  1. Zamawianie wszystkich typów Usług odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu Operatora.
  2. Abonent, aktywując Usługę, oświadcza, ze nazwa, która wybrał nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora. W przypadku poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, wynikającej z używania przez Abonenta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Abonent zobowiązuje się te szkodę naprawić w pełnej wysokości.
  3. W trakcie rejestracji usługi Abonent ma obowiązek podać prawidłowe dane, zgodne z rzeczywistością do których należna:
   1. nazwisko i imię
   2. numer PESEL jeżeli Abonentem jest osoba fizyczna
   3. pełna nazwa firmy, NIP i REGON jeżeli Abonentem firma
   4. adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
   5. adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby firmy
   6. prawidłowy adres e-mail oraz numer telefony kontaktowego Abonenta
  4. Wpisanie nieprawdziwych danych jest naruszeniem Regulaminu i upoważnia Operatora do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia Usługi.
  5. W ostatnim kroku zamówienia Usługi, zostanie automatycznie wygenerowana faktura pro forma, zawierająca zamówione usługi i szczegóły dotyczące płatności. W kroku tym Abonent będzie miał również możliwość opłacenia Usługi poprzez bezpieczne kanały płatności internetowych. Informacje z potwierdzeniem zamówienia wraz z linkiem do faktury pro forma Abonent otrzyma także na adres e-mail podany podczas rejestracji. Szczegóły dotyczące płatności wraz z faktura pro forma widoczne będą również bezpośrednio po złożeniu zamówienia w Panelu Klienta w zakładce „zamówienia i faktury”, do którego link znajduje się na stronach Serwisu Operatora. Operator nie odpowiada za błędy w połączeniu, które wywołają niedopełnienie niniejszego punktu Regulaminu.
  6. Nieopłacone przez Abonenta zamówione Usługi zostają automatycznie po 14 dniach anulowane przez Operatora.
  7. Aktywacja zamówionych Usług następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Operatora („DIH.pl” sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 274, MultiBank BRE BANK S.A. nr: 50 1140 2017 0000 4402 0891 2497) lub po przesłaniu (faksem na numer +48 32 750 82 19 lub mailem na adres biuro@dih.pl) potwierdzenia dokonanej wpłaty przez Abonenta.
 2. Dokumentacja księgowa.
  1. Operator zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty.
  2. Operator zobowiązuje się udostępnić wystawiona fakturę VAT w Panelu Klienta (link do Panelu Klienta znajduje się na stronach Serwisu Operatora) w zakładce „zamówienia i faktury”.
  3. Abonent upoważnia Operatora do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do nie wysłania Faktury VAT Abonentowi poczta tradycyjna. Faktura VAT w tym wypadku dostępna będzie do wydrukowania w Panelu Klienta w zakładce „Faktury -> Faktury VAT”.
 3. Abonament
  1. Wniesienie opląty abonamentowej uniezależnia Abonenta od wszelkich zmian stawek, tzn. ze zmiany cen na stronach Serwisu Operatora nie dotyczą Klienta do końca jego okresu abonamentowego.
  2. Kwota abonamentowa nie jest podzielna, tzn. ze nie można wnieść opłaty na okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej Usługi.
  3. Rezygnacja z Usługi przed upływem okresu ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej, niewykorzystanej części abonamentu.
  4. Przed końcem okresu abonamentowego odpowiednio na 21, 14, 7, 3 dni, w dniu wygaśnięcia Usług oraz po upływie 3 i 7 dni po wygaśnięciu Usług (w przypadku braku wcześniejszej wpłaty), Abonent droga elektroniczna otrzyma od Operatora informacje dotycząca możliwości przedłużenia ważności Usługi o kolejny okres abonamentowy.
  5. Dodatkowo na 14 dni przed końcem okresu abonamentowego, Abonent otrzyma od Operatora wiadomość SMS z informacją dotyczącą możliwości przedłużenia ważności Usługi o kolejny okres abonamentowy.
  6. W e-mailu Abonent wraz ze szczegółami dotyczącymi płatności otrzyma również link do faktury pro forma z możliwością opłacenia jej poprzez bezpieczne płatności internetowe.
  7. Wszystkie domeny nieopłacone na kolejny okres abonamentowy będą blokowane na okres (domeny polskie 14 dni, domeny .eu 40 dni i globalne na 70 dni). W pierwszej kolejności będą usuwane DNS-y, jednak domena będzie dalej własnością Abonenta, ale bez możliwości jej wykorzystania. Jest to tzw. okres reklamacyjny (kwarantanna) pozwalający Abonentowi na wniesienie reklamacji. Opłacenie domeny za kolejny okres spowoduje reaktywacje domeny w okresie do 24 godzin.
  8. Odnowienie domeny w okresie kwarantanny (reaktywacja domeny) wynosi dodatkowo 50zl netto. Kwota ta jest automatycznie dodawana do faktury proforma.
  9. W przypadku nieopłacenia przez Abonenta Usługi na kolejny okres abonamentowy, Usługa zostanie automatycznie zablokowana z dniem wygaśnięcia okresu abonamentowego oraz po 30 dniach usunięta.

§3 Zawarcie umowy i ochrona danych osobowych.

 1. Zawarcie umowy
  1. Rejestracja Usług w serwisie Operatora oznacza zawarcie umowy świadczenie usług na rzecz Abonenta przez Operatora.
  2. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
  3. Regulamin jest integralna częścią łącząca strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 1b, §2 Regulaminu.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie tylko i wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
  5. W momencie zakończenia okresu abonamentowego, Operator przedstawi Abonentowi aktualna wersje Regulaminu. Dokonanie wpłaty za kolejny okres abonamentu oznacza akceptacje przez Abonenta aktualnego Regulaminu.
  6. Abonent ma prawo odstąpienia od Umowy na korzystanie z Usług Operatora w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po 14 dniach również może zrezygnować jednak zgodzi się tym samym na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
  7. Informacje o możliwości odstąpienia od umowy są dostępne w tym dokumencie: informacja-dotyczaca-mozliwosci-odstapienia-od-umowy.docx. Jeśli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy wypełnij ten formularz: wzor-odstapienia-od-umowy.docx
  8. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie zostały wykorzystane, w przypadku, gdy w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 2. Ochrona danych osobowych
  1. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez te ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).
  2. Jeżeli Abonent nie zgłosi sprzeciwu, Operator ma prawo do opublikowania nazwy firmy oraz adresu internetowego Abonenta na liście referencyjnej na stronach Serwisu Operatora.
  3. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do zadania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Operatora, które wynikają z ustawy, o której wyzej mowa.

§4 Warunki świadczenia usług i odpowiedzialność Operatora.

 1. Warunki świadczenia usług
  1. Operator zobowiązuje się z należytą starannością i w pełnym zakresie świadczyć Usługi, za które Abonent uiścił Opłatę abonamentowa, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
  2. Jeżeli nastąpi konieczności okresowego odłączenia dostępu do pewnej części Usługi świadczonych przez Operatora, Operator na tyle na ile jest to możliwe zobowiązany jest do poinformowania o tym Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Operator nie utrzymuje serwisów internetowych o treści erotycznej oraz serwisów zawierających nielegalne oprogramowanie.
  4. Operator zabrania umieszczania serwisów internetowych, których elementy (np. skrypty, pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.
  5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz parametrów świadczonych usług.
  6. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, limitu transferu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji Usługi – Usługa Abonenta zostanie automatycznie zablokowana.
  7. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub tez odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
   1. Abonent podał w formularzu rejestracyjnym dane niezgodnie z rzeczywistością
   2. Operator w przeszłości rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent
   3. zachodzi uzasadniona obawa, ze usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Operatora przez innych Abonentów
   4. zachodzi obawa, ze za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam
   5. wcześniej osobiście lub wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem
   6. Abonent naruszył podczas rejestracji lub w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
 2. Odpowiedzialność Operatora
  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Abonenta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Abonenta z usługi, a w szczególności z powodu:
   1. utraty danych dostępowych do zarządzania usługi
   2. niewłaściwego lub nieumiejętnego użytkowania usługi oferowanych przez Operatora
   3. opóźnień w przekazie danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłowa transmisja
   4. opóźnień lub innymi przerw w świadczeniu usługi przez Operatora, spowodowanych przez czynniki od Operatora niezależne.
  2. Za czynniki niezależne od Operatora uważa się w szczególności:
   1. przyczyny technologiczne związane ze specyfika usługi,
   2. awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, przeciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych;
   3. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usługi i operatorzy telekomunikacyjni lub silą wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za która Operator nie odpowiada,
   4. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
   5. okoliczności, za które odpowiada Abonent, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Abonenta, błędy w obsłudze lub konfiguracji.
  3. W przypadku braku ciągłości w dostarczaniu usługi, trwającego dłużej niż 24 godziny, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłożenia okresu abonamentowego usługi Operatora o miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy.
  4. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za która Operator na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści.

§5 Rejestracja domen internetowych.

 1. Zasady rejestracji domen.
  1. Na mocy umowy o rejestracje domeny zawartej za pośrednictwem strony internetowej Operatora, Abonent udziela Operatorowi zgody do reprezentowania go przed Rejestratorem domen. Zakres upoważnia Operatora do wszelkich czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania jego danych osobowych Rejestratorowi.
  2. Operator może odmówić świadczenia usługi reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem domen w przypadku, gdy:
   1. nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
   2. w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
   3. Abonent podał nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
   4. nazwa domeny jest nazwa województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestracje nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej, wniosek o rejestracje domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia
  3. Ważność rezerwacji domeny przez Abonenta od momentu złożenia zamówienia, to 14dni.
  4. Złożenie zamówienia na domenę europejska (.eu) lub na domeny globalne (np. .com, .net, .org, .biz, .name i .info) oznacza jedynie jej rezerwacje w bazie DiH.pl. Proces rejestracji rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Operatora lub po przesłaniu (faksem na numer +48 32 750 82 19 lub mailem na adres biuro@dih.pl) potwierdzenia dokonanej wpłaty przez Abonenta.
  5. Rejestracja domeny następuje z chwila zaksięgowania wpłaty Abonenta za usługę na koncie bankowym Operatora lub po przesłaniu (faksem na numer +48 32 750 82 19 lub mailem na adres biuro@dih.pl) potwierdzenia dokonanej wpłaty przez Abonenta.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. utratę danych autoryzacyjnych domeny lub użycie ich przez osoby nieupoważnione
   2. usuniecie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty za rejestracje domeny
   3. zablokowanie, zajęcie domeny przez inny podmiot
   4. zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot
   5. szkody wynikłe z udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim hasła zabezpieczającego dostęp do konta
  7. Abonent ma pełne prawo do dysponowania domena. Operator zobowiązuje się bezpłatnie do wykonywania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domena, zgłaszanych w formie pisemnej, elektronicznej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line na stronie Operatora. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z domeny, Operator jest uprawniony, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.
 2. Zasady transferu i cesji domen
  1. Transfer wszystkich domen polskich zarejestrowanych na stronach Serwisu Operatora lub przetransferowanych do Operatora jest bezpłatny.
  2. Transfer domen europejskich (.eu) zarejestrowanych na stronach Serwisu Operatora lub przetransferowanych do Operatora a będących w okresie kwarantanny jest płatny i wynosi 200zl netto
  3. Transfer domen polskich do systemu Operatora jest bezpłatny.
  4. Transfer domen europejskich (.eu) do systemu Operatora jest płatny i wynosi 50zl netto.
  5. Transfer domen globalnych (np. .com, .net, .org, .biz, .name i .info) do systemu Operatora jest płatny i wynosi 50zl netto.
  6. Transfer domen możliwy jest po wcześniejszym przesłaniu wniosku o wydanie kodów AuthInfo wraz z kserokopią jednego z dokumentów wymienionych na wniosku. Wniosek należy pobrać ze strony Operatora (link) i przesłać poczta tradycyjna na adres Consulting Service sp. z o. o.
   Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa.
  7. Cesja wszystkich domen polskich zarejestrowanych na stronach Serwisu Operatora lub przetransferowanych do Operatora jest bezpłatna.
  8. Cesja wszystkich domen europejskich (.eu) i globalnych (np. .com, .net, .org, .biz, .name i .info) zarejestrowanych na stronach Serwisu Operatora lub przetransferowanych do Operatora jest płatny i wynosi 50.00 zł netto.

§6 Korzystanie z usługi Fax Net

 1. Umowa i zakres usługi.
  1. Na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Operatorem a Operatorem VoIP i za pośrednictwem strony internetowej Operatora, Abonent udziela Operatorowi zgody do reprezentowania go przed Operatorem VoIP. Zakres upoważnia Operatora do wszelkich czynności zmierzające do uruchomienia usługi FaxNet w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania jego danych osobowych Rejestratorowi.
  2. Zamówienie usługi skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do aplikacji Operatora VoIP w celu konfiguracji usługi.
  3. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba ze strony Umowy postanowią inaczej.
  4. Rodzaje usługi określone są w Cenniku i na stronie www.dih.pl
 2. Opłaty za świadczone usługi.
  1. Abonent korzystający z usługi FaxNet uiszcza opłaty poprzez Doładowanie Konta.
  2. Opłaty za świadczenie usługi pobierane są jako płatność z góry (pre-paid).
  3. Abonent może korzystać z usługi do momentu wyczerpania Wartości Konta, lecz nie dłużej niż wynosi Okres Ważności.
  4. W momencie wyczerpania Wartości Konta lub upłynięcia Okresu Ważności następuje zawieszenie na Okres Karencji świadczenia płatnych połączeń wychodzących oraz innych usługi, za które pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem.
  5. W Okresie Karencji Abonent zachowuje:
   1. do dyspozycji Numer Telefonu,
   2. możliwość przyjmowania połączeń przychodzących,
   3. dostęp do aplikacji Operatora VoIP,
   4. możliwość Doładowania Konta i przedłużenia Okresu Ważności.
  6. Operator VoIP dopuszcza przerwanie połączenia w chwili wykorzystania Wartości Konta.

§7 Akcje promocyjne w serwisie Operatora.

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Organizatorem wszystkich akcji promocyjnych w serwisie www.dih.pl jest Operator.
  2. Wszystkie zasady promocji zostały określone w regulaminie i w regulaminach poszczególnej promocji.
  3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.dih.pl.
  4. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
  5. Zakup usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Operatora.
  6. Organizator w każdej chwili w czasie trwania promocji, może zmienić jej zasady, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.
  7. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
  8. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonali zakupu usług, których dotyczy oferta i którzy zaakceptowali postanowienia Regulaminu Operatora.
 2. Czas trwania promocji.
  1. Oferta promocyjna trwa od chwili umieszczenia informacji o niej na łamach serwisu Operatora do jej odwołania.
  2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, lub zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.
  3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.
 3. Umowa i zakres usług.
  1. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia usługi, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.
  2. Z udziału we wszystkich akcjach promocyjnych zorganizowanych przez Operatora wyłączone są:
   1. podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara),
   2. ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy,
   3. podmioty, świadczące usługi, których oferta promocyjna dotyczy.

§8 Obowiązki Abonenta i reklamacje

 1. Obowiązki Abonenta.
  1. Obowiązkiem Abonenta jest aktualizowanie, a w przypadku jakichkolwiek zmian powiadamianie Operatora o aktualnych danych kontaktowych, billingowych oraz korespondencyjnych. Modyfikacje można wykonywać w Panelu Klienta (link dostępny na stronie głównej serwisu www.dih.pl).
  2. Obowiązkiem Abonenta jest terminowe regulowanie płatności według form przyjętych przez Operatora (faktury pro forma, faktury VAT)
  3. Z chwila rejestracji Abonent oświadcza, ze:
   1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy
   2. wyraża zgodę na zawarcie umowy droga elektroniczna,
   3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Operator zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługi za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
   4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zadania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
   5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usługi przez Operatora.
  4. Abonent jest zobowiązany korzystać z usługi w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich
  5. Świadczona przez Operatora usługa nie może być wykorzystana przez Abonenta:
   1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Abonentów
   2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa
   3. do propagowania treści uznanych za pornograficzne, erotyczne, warezowe
   4. do rozpowszechniania plików muzycznych lub innych w sposób łamiący prawo autorskie
   5. do propagowania wirusów,
   6. do rozsyłania SPAM’u,
   7. w sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich oraz Operatora.
 2. Reklamacje.
  1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi winna zostać przesłana Operatorowi w formie pisemnej na adres: „DIH.pl” sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 274 i określać:
   1. dane Abonenta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikacje jako Abonenta Operatora,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
   3. przedmiot reklamacji,
   4. okoliczności uzasadniające reklamacje.
   5. dodatkowo w przypadku reklamacji dotyczącej wartości użycia, Użytkownik zobowiązany jest wymienić kwestionowana kwotę,
  2. Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, po czym zobowiązuje się do przesłania Klientowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygniecie oraz jego uzasadnienie.
  3. Abonent może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sadowej dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
  4. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, ze reklamacja została uwzględniona.
  5. Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi (wartość użycia) mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub postępowania przed sadem polubownym.
  6. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sadowym, mediacyjnym lub polubownym, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§9 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu Operatora i od tego momentu ma zastosowanie do zawieranych z Operatorem Umów.
 2. Operator może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usługi, dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usługi, m.in. w przypadku:
  1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa
  2. wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi
  3. wydania przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim
  4. zmiany przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  5. zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  6. zmiany warunków świadczenia usługi innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen i dostawców usługi telekomunikacyjnych,
  7. siły wyższej,
  8. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Operatora, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
  9. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen,
 3. O podwyższeniu cen usługi Operator lub o wprowadzeniu nowego regulaminu Operator powiadomi Abonenta poprzez podanie informacji na stronie www.dih.pl.
 4. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.
 5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sad powszechny właściwy miejscowo dla Operatora.

Regulaminy działu „Domeny i Hosting”

Regulamin promocji domen "Taniej już się nie da"

Regulamin promocji „Taniej już się nie da”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Taniej już się nie da” jest firma DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
  1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od lipca 2012 r. do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w akcji „Taniej już się nie da”.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. 4 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Akcja promocyjna „Taniej już się nie da” dotyczy kont hostingowych.
  2. Realizacja usługi z promocji „Taniej już się nie da” nastąpi po przedstawieniu dowodu opłat za obecną usługę hostingową u swojego usługodawcy za 3 ostatnie miesiące oraz po opłaceniu faktury proforma.
  3. Przedstawienie Organizatorowi dokumentów wymienionych w par V, w pkt. 2 oraz dowód opłacenia kwoty pakietu promocyjnego równoznaczny jest z akceptacją poniższego Regulaminu.
  4. W ramach promocji „Taniej już się nie da” uczestnik dokonuje zakupu usługi, za którą uiszcza opłatę promocyjną niższą o 40% w stosunku do kwoty którą opłacał miesięcznie/rocznie u swojego poprzedniego usługodawcy.
  5. Akcja promocyjna „Taniej już się nie da” nie dotyczy kont resellerskich, serwerów VPS czy serwerów dedykowanych.
  6. Operator pozostawia sobie jednak możliwość indywidualnego podejścia do każdego Klienta i po przeanalizowaniu zgłoszenia zaproponować specjalną ofertę.
  7. Nabyta w ramach promocji usługa jest realizowana w standardowych okresach rozliczeniowych wynoszących 1 rok.
  8. Uczestnik promocji zobowiązuje się do utrzymywania usługi przez kolejne 2 lata.
  9. Przedłużenie utrzymania usługi nabytej w ramach promocji „Taniej już się nie da” na okres kolejnego roku, będzie odbywać się po cenie w chwili zakupu.
  10. Rezygnacja z usługi nabytej w ramach promocji „Taniej już się nie da” przed upływem dwóch lat obowiązywania umowy, zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia z chwilą rezygnacji opłaty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną usługi przed udzieleniem przez organizatora rabatu a ceną po udzieleniu przez organizatora rabatu, za którą Uczestnik promocji nabył serwer. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
  11. Organizator promocji może zablokować zgłoszenia i rezerwacje, które naruszają warunki promocji, prawo lub przyjęte dobre obyczaje.
  12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.
  13. Z promocji „Taniej już się nie da” można skorzystać wielokrotnie.

Regulamin promocji domen "Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy"

Regulamin promocji domen „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej “Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy” jest firma DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
  1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od czerwca 2012 r. do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zarezerwują domeny w ramach promocji „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. 4 pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Akcja promocyjna „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy” dotyczy domen globalnych w ofercie serwisu DiH.pl i zarejestrowanych w terminie od czerwca 2012 r. w ramach promocji „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy”
  2. Ceny domen w promocji „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy” dotyczą rejestracji domen na okres jednego roku.
   1. Ceny netto za rejestracje domen wynoszą:
    • .tv – 79,99 zł,
    • .mobi – 19,99 zł,
    • .in – 19,99 zł,
    • .co – 29,99 zł,
    • .cc – 59,99 zł,
    • .xxx – 269,99 zł,
    • .name – 19,99 zł,
    • .mn – 119,99 zł,
    • .bz – 59,99 zł
    • .ws – 19,99 zł
  3. Organizator promocji może zablokować zgłoszenia i rezerwacje, które naruszają warunki promocji, prawo lub przyjęte dobre obyczaje.
  4. Przedłużenie utrzymania usług (nabytych w serwisie DiH.pl w ramach promocji „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy”) na kolejne lata, będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu i na podstawie cennika obowiązującego w chwili odnowienia, bez rabatów, zniżek oraz możliwości udziału w innych promocjach. Cennik dotyczący cen odnowień domen na kolejne lata w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: https://dih.pl/domeny/cennik-domen/
  5. Przeniesienie do innego usługodawcy domen zarejestrowanych w ramach promocji „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy” przed ich odnowieniem na kolejny rok, zobowiązuje Uczestnika do wpłaty na konto Organizatora promocji różnicy pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył domenę. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
  6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.
  7. Z promocji „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy” można skorzystać jednorazowo, rejestrując wybrane domeny. W ramach promocji „Nadchodzimy! Sprawdź jak się cenimy” istnieje możliwość rejestracji do 2 domen w cenie promocyjnej.

Regulamin promocji domen .eu "...a czy ty jesteś w strefie Euro?"

Regulamin promocji domen .eu „…a czy ty jesteś w strefie Euro?”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej “Teraz polskie” jest firma DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
   1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.

 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 1 grudnia 2010 r. do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zarezerwują domeny w ramach promocji „… czy ty jesteś w strefie Euro?” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty  na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Akcja promocyjna „… czy ty jesteś w strefie Euro?” dotyczy domeny: europejskiej (EU) będących w ofercie serwisu DiH.pl i zarejestrowanych w terminie od 1 grudnia 2010 do 31 grudnia 2010 r. w ramach promocji „… czy ty jesteś w strefie Euro?”
  2. Ceny domen w promocji „… czy ty jesteś w strefie Euro?” dotyczą rejestracji domeny na okres jednego roku.
   1. Ceny netto za rejestracje domen wynoszą:
    • .eu – 0,01 zł
  3. Organizator promocji może zablokować zgłoszenia i rezerwacje, które naruszają warunki promocji, prawo lub przyjęte dobre obyczaje.
  4. Przedłużenie utrzymania usług (nabytych w serwisie DiH.pl w ramach promocji „… czy ty jesteś w strefie Euro?”)  na kolejne lata, będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu i na podstawie cennika obowiązującego w chwili odnowienia, bez rabatów, zniżek oraz możliwości udziału w innych promocjach. Cennik dotyczący cen odnowień domen na kolejne lata w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: https://dih.pl/domeny/cennik-domen/
  5. Przeniesienie do innego usługodawcy domen zarejestrowanych w ramach promocji „… czy ty jesteś w strefie Euro?” przed ich odnowieniem na kolejny rok, zobowiązuje Uczestnika do wpłaty na konto Organizatora promocji różnicy pomiędzy  ceną standardową określoną w cenniku, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył domenę.  Uczestnik promocji zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
  6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.
  7. Z promocji „… czy ty jesteś w strefie Euro?” można skorzystać jednorazowo, rejestrując wybraną domenę. W ramach promocji „… czy ty jesteś w strefie Euro?” istnieje możliwość rejestracji do jednej domeny w cenie promocyjnej.

Regulamin promocji "Kryzysołamacze 2023"

Regulamin promocji „Kryzysołamacze 2023”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kryzysołamacze 2023” jest firma „DIH.pl” sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
   1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.

 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 16 stycznia 2023 r. do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupią usługi w ramach promocji „Kryzysołamacze 2023” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Promocja dotyczy kont hostingowych typu: NetHome, NetMedium, NetBusiness dostępnych w ofercie serwisu DiH.pl zakupionych w terminie od 16 stycznia 2023 r.
  2. Realizacja usługi z promocji „Kryzysołamacze 2023” nastąpi po opłaceniu faktury proforma.
  3. W ramach promocji „Kryzysołamacze 2023” uczestnik dokonuje zakupu usługi, za którą uiszcza opłatę promocyjną za okres 6 miesięcy w wysokości netto:
   • NetHome – 9,99 zł
   • NetMedium – 9,99 zł,
   • NetBusiness – 9,99 zł.

   Po upływie okresu 6 miesięcy uczestnik dokonuje opłaty za okres pozostałych 6 miesięcy pierwszego roku. Opłata będzie stanowić różnice pomiędzy ceną standardową rocznego abonamentu a ceną promocyjną. Cennik dotyczący kont hostingowych w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: https://www.dih.pl/hosting/cennik-hostingu/. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest umieszczenie w koszyku składanego zamówienia przynajmniej jednej domeny.

  4. Nabyta w ramach promocji usługa jest realizowana w standardowych okresach rozliczeniowych wynoszących 1 rok.
  5. Uczestnik promocji zobowiązuje się do utrzymywania usługi przez kolejny rok.
  6. Przedłużenie utrzymania usługi nabytej w ramach promocji „Kryzysołamacze 2023” na okres kolejnego roku, będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu, po cenie
   nie wyższej niż cena „bez promocji” w chwili zakupu.
  7. Rezygnacja z usługi nabytej w ramach promocji „Kryzysołamacze 2023” przed upływem pierwszego roku obowiązywania umowy, zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia z chwilą rezygnacji opłaty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku w chwili zakupu, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył serwer. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
  8. Z promocji „Kryzysołamacze 2023” można skorzystać jednorazowo.
  9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.

Regulamin promocji "Teraz polskie"

Regulamin promocji „Teraz polskie”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej “Teraz polskie” jest firma DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
   1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.

 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 31 sierpnia 2009 r. do odwołania.
 4. IV. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zarezerwują domeny w ramach promocji „Teraz polskie” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Akcja promocyjna „Teraz polskie” dotyczy domen: polskich (będących w grupie domen zarządzanych przez Nask), domen globalnych i europejskiej (EU) będących w ofercie serwisu DiH.pl i zarejestrowanych w terminie od 31 sierpnia 2009 r. w ramach promocji „Teraz polskie”
  2. Ceny domen w promocji „Teraz polskie” dotyczą rejestracji domen na okres jednego roku.
   1. Ceny netto za rejestracje domen wynoszą:
    • .pl – 0,99 zł
    • .com.pl i inne funkcjonalne – 0,99 zł
    • .waw.pl i inne regionalne – 0,99 zł
   2. Ceny netto za rejestracje domen z polskimi znakami (IDN) wynoszą:
    • .pl – 0,99 zł
    • .com.pl i inne funkcjonalne – 0,99 zł
    • .waw.pl i inne regionalne – 0,99 zł
  3. Organizator promocji może zablokować zgłoszenia i rezerwacje, które naruszają warunki promocji, prawo lub przyjęte dobre obyczaje.
  4. Przedłużenie utrzymania usług (nabytych w serwisie DiH.pl w ramach promocji „Teraz polskie”) na kolejne lata, będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu i na podstawie cennika obowiązującego w chwili odnowienia, bez rabatów, zniżek oraz możliwości udziału w innych promocjach. Cennik dotyczący cen odnowień domen na kolejne lata w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: https://dih.pl/domeny/cennik-domen/
  5. Przeniesienie do innego usługodawcy domen zarejestrowanych w ramach promocji „Teraz polskie” przed ich odnowieniem na kolejny rok, zobowiązuje Uczestnika do wpłaty na konto Organizatora promocji różnicy pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył domenę. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
  6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.
  7. Z promocji „Teraz polskie” można skorzystać jednorazowo, rejestrując wybrane domeny. W ramach promocji „Teraz polskie” istnieje możliwość rejestracji do 2 domen w cenie promocyjnej.

Regulamin promocji "Promocja na 5+"

Regulamin promocji „Promocja na 5+”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja na 5+” jest firma DiH.pl s.c. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
  1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
  2. Regulamin promocji dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej www.DiH.pl.
 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 5 lutego 2008 r. do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zarezerwują domeny w ramach promocji „Promocja na 5+” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres
   zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Akcja promocyjna „Promocja na 5+” dotyczy domen: polskich (będących w grupie domen zarządzanych przez Nask), domen globalnych i europejskiej (EU), będących w ofercie serwisu DiH.pl i zarejestrowanych w terminie od 5 lutego 2008 r. w ramach promocji „Promocja na 5+”.
  2. Ceny domen w promocji „Promocja na 5+” dotyczą rejestracji domen na okres jednego roku.
  3. Ceny netto za rejestracje domen wynoszą:
   • .pl – 9,99 zł
   • .com.pl i inne funkcjonalne – 7,99 zł
   • .waw.pl i inne regionalne – 2,99 zł
   • .eu – 15,99 zł
   • .com i inne globalne – 25,99 zł
  4. Ceny netto za rejestracje domen z polskimi znakami (IDN) wynoszą:
   • .pl – 9,99 zł
   • .com.pl i inne funkcjonalne – 7,99 zł
   • .waw.pl i inne regionalne – 2,99 zł
  5. Organizator promocji może zablokować zgłoszenia i rezerwacje, które naruszają warunki promocji, prawo lub przyjęte dobre obyczaje.
  6. Przedłużenie utrzymania usług (nabytych w serwisie DiH.pl w ramach promocji „Promocja na 5+”) na kolejne lata, będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu i na podstawie cennika obowiązującego w chwili odnowienia, bez rabatów, zniżek oraz możliwości udziału w innych promocjach. Cennik dotyczący cen odnowień domen na kolejne lata w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: https://dih.pl/domeny/cennik-domen/.
  7. Przeniesienie do innego usługodawcy domen zarejestrowanych w ramach promocji „Promocja na 5+” przed ich odnowieniem na kolejny rok, zobowiązuje Uczestnika do wpłaty na konto Organizatora promocji różnicy pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył domenę. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
  8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.
  9. Z promocji „Promocja na 5+” można skorzystać wielokrotnie, rejestrując wybrane domeny.

Regulaminy działu „Strony WWW”

Regulamin promocji oneBusiness "Wielkie cięcie"

Regulamin promocji „Wielkie cięcie”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej ” Wielkie cięcie!” zwanym dalej “Organizatorem” jest firma DiH.pl s.c. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
  1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
  2. Udział w promocji oznacza akceptację regulaminu.
  3. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny lub zawiesić zawieranie umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.
 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 1 października 2013 r. do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji (zwanymi dalej “Uczesnikami”) mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupią usługi w ramach promocji „Wielkie cięcie!” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Promocja dotyczy pakietu usług oneBusiness Standard dostępnej w ofercie serwisu DiH.pl zakupionej w trakcie trwania promocji.
  2. W ramach promocji „Wielkie cięcie!” uczestnik zakupuje pakiet usług oneBusiness Standard w cenie 600 zł netto.
  3. W pakiecie oneBusiness Standrad znajduje się:
   • Strona www oparta na wybranym szablonie.
   • CMS oparty na WordPressie wraz z wyszczególnionymi w tabelce funkcjami.
   • Bezpłatna domena .pl, .eu lub globalną zarejestrowana na okres 1 roku. Domena zostanie wybrana z puli dostępnych. Po rzeczonym okresie przedłużenie utrzymania domeny na kolejne lata, będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu i na podstawie cennika obowiązującego w chwili odnowienia, bez rabatów, zniżek oraz możliwości udziału w innych promocjach. Cennik dotyczący cen odnowień domen na kolejne lata w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: https://dih.pl/domeny/cennik-domen/. Przeniesienie do innego usługodawcy domen zarejestrowanych w ramach promocji „Wielkie cięcie!” przed ich odnowieniem na kolejny rok, zobowiązuje Uczestnika do wpłaty na konto Organizatora promocji różnicy pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył domenę. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
   • Bezpłatne konto hostingowe NetHome na okres 1 roku.
  4. Przedłużenie utrzymania usług (nabytych w serwisie DiH.pl w ramach promocji „Wielkie Cięcie”) na kolejne lata, będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu i na podstawie cennika obowiązującego w chwili odnowienia, bez rabatów, zniżek oraz możliwości udziału w innych promocjach. Cennik dotyczący cen odnowień domen na kolejne lata w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: https://dih.pl/domeny/cennik-domen/. Cennik kont hostingowych znajduje się pod adresem: http://www.dih.pl/hosting/cennik-hostingu/. Przeniesienie do innego usługodawcy konta hostingowego oraz domeny zarejestrowanej w ramach promocji „Wielkie Cięcie” przed ich odnowieniem na kolejny rok, zobowiązuje Uczestnika promocji do wpłaty na konto Organizatora różnicy pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył domenę lub hosting. Uczestnik zobowiązuje się również nie podejmować żadnych działań uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
  5. Jeśli Uczestnik korzystający z promocji „Wielkie Cięcie” posiada już domenę lub hosting u innego usługodawcy zobowiązany jest przenieść owe usługi do Organizatora promocji. Przeniesienie musi nastąpić przed rozpoczęciem prac ze stworzeniem strony www
  6. Nabyta w ramach promocji usługa jest realizowana tuż po podpisaniu umowy, uiszczeniu 50% zaliczki i przekazaniu wymaganych materiałów.
  7. Zanim zaczniemy realizację zamówienia Klient będzie musiał dostarczyć:
   • Strukturę menu (rozpisaną w formie drzewa)
   • Treści do podstron (odpowiednio dopasowane do budowy strony)
   • Dane kontaktowe (te które będą w zakładce kontakt)
   • Zdjęcia do nagłówka strony (o ile taki będzie w szablonie)
   • Zdjęcia do galerii (o ile taka będzie)
  8. Realizacja zamówienia wygląda w następujący sposób:
   • Złożenie zamówienia poprzez formularz zamówieniowy.
   • Rejestracja klienta w systemie DiH.pl.
   • Zaliczka (faktura zaliczkowa).
   • Wybór przez Klienta jednego z 5 przedstawionych przez nas propozycji szablonu.
   • Przesłanie przez Klienta kompletu wymaganych materiałów wymienionych w podpunkcie 5) punktu V.
   • Po otrzymaniu materiałów przystępujemy do wdrożenia.
   • Po zakończeniu wdrożenia Klient weryfikuje projekt i w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia wdrożenia przesyła ewentualne uwagi i poprawki. Po tym czasie nie będą one uwzględniane.
   • Rozliczenie końcowe (faktura VAT), opłacanie pozostałych 50%.
   • Oddanie strony WWW (przekazanie danych dostępowych).
  9. Organizator akcji deklaruje wprowadzenie dostarczonego przez Klienta tekstu na stronę główną oraz 4 podstrony. Długość tekstu nie może jednak przekraczać 300 słów na jedną stronę.
  10. W ramach promocji pakiet oneBusiness Standard nie jest dostępny w opcji abonamentowej.
  11. Strony będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  12. Czas realizacji każdego zlecenia to maksymalnie 5 dni robocze. Zastrzegamy sobie jego wydłużenie z przyczyn niezależnych od nas.
  13. Termin realizacji będzie zależny od kolejności zgłoszeń.
  14. Z promocji „Wielkie cięcie!” można skorzystać jednorazowo.
  15. Każda dodatkowa opcja lub modyfikacja, nie uwzględniona w Regulaminie wiąże się z dodatkowymi kosztami (wycena indywidualna) oraz pracą która może wydłużyć proces realizacji.
  16. Przedmiot promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
  17. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych w ogólnym Regulaminie (http://www.dih.pl/o-firmie/regulaminy/)
  18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.

Regulamin promocji oneBusiness "Komfort gratis"

Regulamin promocji oneBusiness „Komfort gratis”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej “Teraz polskie” jest firma DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
   1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
   2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.DiH.pl.

 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 12 października 2010 do odwołania.
 4. IV. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupią usługi w ramach promocji „Komfort gratis!” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Promocja dotyczy pakietu oneBusiness Standard dostępnego w ofercie serwisu DiH.pl.
  2. Realizacja usługi w promocji „Komfort gratis!” nastąpi po opłaceniu faktury aktywacyjnej.
  3. W ramach promocji „Komfort gratis!” uczestnik dokonuje zakupu pakietu oneBusiness Standard w standardowej cenie 79zł netto miesięcznie (umowa na 24 miesiące) i korzysta z promocji w której za trzy pierwsze miesiące płaci 1zł netto miesięcznie.
  4. Uczestnik promocji zobowiązuje się do utrzymywania usługi do końca trwania umowy.
  5. Z promocji „WWW za grosze” można skorzystać wielokrotnie.
  6. Oferta promocyjna ważna do wyczerpania zapasów.
  7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.

Regulamin promocji "Panoramy za darmo!!!"

Regulamin promocji „Panoramy za darmo!!!”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Panoramy za darmo!!!” jest firma DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
   1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.

 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 5 maja 2010 do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupią usługi w ramach promocji „Panoramy za darmo!!!” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Promocja dotyczy zdjęć typu: panoramy sferyczne (panoramy 360 stopni) dostępnych w ofercie serwisu DiH.pl.
  2. W ramach promocji „Panoramy za darmo!!!” uczestnik dokonuje zakupu 5 (pięciu) zdjęć panoramicznych sferycznych w cenie standardowej: 199 zł/szt. netto i tym samym uzyskuje możliwość zamówienia dodatkowych 5 (pięciu) zdjęć panoramicznych sferycznych, które zostaną zrobione za darmo.
  3. Realizacja usługi w promocji „Panoramy za darmo!!!” nastąpi po opłaceniu zaliczki w wysokości 50% faktury proforma i kosztów dojazdu. Koszty dojazdu ustalane są indywidualnie w zależności od odległości do miejsca wykonania usługi.
  4. W ciągu 24 godzin od otrzymania zaliczki Organizator skontaktuje się z Uczestkiem promoci i ustali dogodny dla obu stron termin wykonania zlecenia.
  5. Z promocji „Panoramy za darmo!!!” można skorzystać jednorazowo.
  6. Oferta promocyjna ważna do odwołania.
  7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.

Regulamin promocji "WWW za grosze"

Regulamin promocji „WWW za grosze”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej “WWW za grosze” jest firma DiH.pl s.c. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274.
 2. Podstawy akcji promocyjnej
   1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.

 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 18 stycznia 2010 do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupią usługi w ramach promocji „WWW za grosze” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Promocja dotyczy serwerów typu: NetHome, NetMedium, NetBusiness dostępnych w ofercie serwisu DiH.pl.
  2. Realizacja usługi w promocji „WWW za grosze” nastąpi po opłaceniu faktury proforma.
  3. W ramach promocji „WWW za grosze” uczestnik dokonuje zakupu konta hostingowego: NetHome, NetMedium lub NetBusiness w cenie standardowej za okres jednego roku, odpowiednio: 99 zł netto, 199 zł netto, 399 zł netto lub w ramach promocji „Kryzysołamacze 2010” na okres jednego roku, odpowiednio: 9,99 zł netto, 9,99 zł netto, 9,99 zł netto i tym samym uzyskuje możliwość zamówienia dodatkowo oprogramowania Sitebulider (Kreator Stron WWW) za 0,99 zł netto (roczna licencja).
  4. Nabyta w ramach promocji usługa jest realizowana w standardowych okresach rozliczeniowych wynoszących 1 rok.
  5. Uczestnik promocji zobowiązuje się do utrzymywania usługi przez kolejne rok./li>
  6. Przedłużenie utrzymania usługi nabytej w ramach promocji „WWW za grosze” na okres kolejnego roku, będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu, po cenie nie wyższej niż cena „bez promocji” w chwili zakupu. Cennik dotyczący zakupu oprogramowania Sitebulider w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: http://www.dih.pl/strony-www/kreator-www/cennik/
  7. Rezygnacja z usługi nabytej w ramach promocji „WWW za grosze” przed upływem pierwszego roku obowiązywania umowy, zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia z chwilą rezygnacji opłaty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku w chwili zakupu, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył oprogramowanie. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, uniemożliwiających spełnienie powyższego warunku.
  8. Z promocji „WWW za grosze” można skorzystać wielokrotnie.
  9. Oferta promocyjna ważna do wyczerpania zapasów.
  10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.

Regulaminy działu „Reklama”

Regulamin promocji "Pokaż się na Facebooku".

Regulamin promocji „Pokaż się na Facebooku!”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Pokaż się na Facebooku” jest firma DiH.pl s.c. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
  1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 28 maja 2012 r. do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupią usługi w ramach promocji „Pokaż się na Facebooku!” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Promocja dotyczy usługi Facebook Fanpage w wersji podstawowej dostępnej w ofercie serwisu DiH.pl.
  2. Realizacja usługi z promocji „Pokaż się na Facebooku!” nastąpi po opłaceniu faktury proforma.
  3. W ramach promocji ” Pokaż się na Facebooku!” uczestnik dokonuje zakupu usługi, za którą uiszcza jednorazową opłatę promocyjną w wysokości netto:
    • Facebook Fanpage – 249,5 zł

   Cennik dotyczący usługi Facebook Fanpage w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: http://www.dih.pl/reklama/facebook-fanpage. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest umieszczenie w koszyku składanego zamówieni usługi Fanpage Facebook w wersji podstawowej, bez dodatkowych opcji.

  4. Nabyta w ramach promocji usługa jest realizowana tuż po zaksięgowaniu wpłaty.
  5. Termin realizacji to 7 dni roboczych od momentu dostarczenia wszystkich materiałów.
  6. Z promocji „Pokaż się na Facebooku!” można skorzystać jednorazowo.
  7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.

Regulamin promocji "Fanpage za 1zł".

Regulamin promocji „Fanpage za 1zł!”

 1. Organizator akcji promocyjnej
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja na 5+” jest firma DiH.pl s.c. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274
 2. Podstawy akcji promocyjnej
  1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 28 maja 2012 r. do odwołania.
 4. Uczestnicy akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie podmioty występujące na rynku jak również osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupią usługi w ramach promocji „Fanpage za 1zł!” w w/w terminie, czego dowodem będzie data uznania wpłaty na rachunku bankowym organizatora promocji.
  2. Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. Dokonanie płatności z rachunku bankowego lub za pomocą innych instrumentów płatniczych należących do rodziców/opiekunów, jak również do podmiotu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oznacza wyrażanie takiej zgody.
  3. Promocja dotyczy tylko podmiotów wymienionych w rozdz. IV pkt 1 mających adres zameldowania albo siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zasady promocji
  1. Przy zakupie jednego z poniższych pakietów oneBusiness, usługa Facebook Fanpage kosztować będzie tylko 1 zł.
   • oneBusiness Standard – 2000zł,
   • oneBusiness CMS – 2500 zł,
   • oneBusiness Shop – 3000 zł
  2. Promocja dotyczy usługi Facebook Fanpage w wersji podstawowej dostępnej w ofercie serwisu DiH.pl zakupionej w terminie od 28 maja 2012 r. do 28 czerwca 2012.
  3. Realizacja usługi z promocji „Fanpage za 1zł!” nastąpi po opłaceniu faktury proforma.
  4. W ramach promocji ” Fanpage za 1zł!” uczestnik dokonuje zakupu usługi oneBusiness zgodnie z obowiązującym cennikiem, oraz uiszcza jednorazową opłatę promocyjną za Facebook Fanpage w wysokości netto:
    • Facebook Fanpage – 1 zł

   Cennik dotyczący usługi Facebook Fanpage w serwisie DiH.pl, znajduje się pod adresem internetowym: http://www.dih.pl/reklama/facebook-fanpage. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest umieszczenie w koszyku składanego zamówieni usługi Fanpage Facebook w wersji podstawowej, bez dodatkowych opcji.

  5. Nabyte w ramach promocji usługi są realizowana tuż po zaksięgowaniu wpłaty.
  6. Z promocji „Fanpage za 1zł!” można skorzystać jednorazowo.
  7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez DiH.pl.

Regulaminy konkursowe

Regulamin konkursu "Olandia".

Regulamin konkursu „Olandia”

 1. Organizator konkursu
  1. Organizatorem konkursu „Olandia” jest firma DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 274.
  2. Konkurs trwa od dnia 10.IX.2012 do dnia do 17.IX.2012.
  3. Zasady konkursu
   1. Polubienie fanpage’a oneBusiness na Facebook
   2. Udostępnienie naszego fanpage’a na swoim profilu i zachęcenie znajomych do polubienia nas
   3. Wysłanie na adres fanpage@dih.pl odpowiedzi na pytanie „Urlop bez pracy – czy to możliwe? Jak i gdzie?”. Dwie najciekawsze odpowiedzi (w formie dowolnej – tekst, zdjęcie, filmik) zwyciężają.
   4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który dołączy spełni wymagania zawarte w pkt. 3.
   5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Internetowego: www.dih.pl
   6. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników („Uczestnicy”).
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 3. Wykluczenie uczestnictwa w konkursie
  1. Uczestnicy Konkursu działający niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani lub pozbawieni praw. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane niniejszym Regulaminem i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia działań użytkownika, którego działanie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne innych osób oraz mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora.
  3. Na powyżej wymienione decyzje Organizatora Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w § 5
  4. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez Regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu skutkujące wykluczeniem Uczestnika z Konkursu i utratą prawa do Nagrody.
 4. Nagrody i sposób przyznawania nagród
  1. Nagrodami (zwanymi dalej „Nagroda”) w Konkursie są dwa vouchery na:
   • Weekend w hotelu Olandia (www.olandia.pl) dla 2 osób w dowolnym wolnym terminie. Pobyt od piątku do niedzieli. W cenie są śniadania.
  2. Powołana przez Organizatora Komisja, składająca się z pracowników firmy DiH.pl sprawdzi czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt. 3 § 3
  3. Nagrody zostaną przyznane po zakończeniu konkursu.
  4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie wygranej w ciągu 7 dni drogą mailową, a informacja o tym pojawi się na stronie www.dih.pl.
  5. Aby zyskać pełne prawo do Nagrody, uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną, w której zawarte będą dane osobowe i teleadresowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku pełnej informacji zwrotnej, Nagroda zostanie anulowana.
   Treść zgody, jaka powinna być dołączona w wiadomości Uczestnika:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, data urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy) przez DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko, Ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze.”
   Dane będą przetwarzane na potrzeby konkursu w celu przekazania nagrody.
  6. Uczestnikowi nie przysługuje wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny oraz przeniesienia roszczenia o Nagrodę na osobę trzecią.
 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
  1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji nagrody w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres biuro@dih.pl z tematem maila „Reklamacja”
  3. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Dane osobowe
  1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, na potrzeby Konkursu oraz działania marketingowe. Dane osobowe zwycięzców Konkursu nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania.
  3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, data urodzenia, telefon, adres e-mail. Dane są wymagane w celu przesłania ewentualnej nagrody.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  5. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika wskazanych w ust. 3 powyżej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niedokonaniem aktualizacji powyższych danych przez Uczestnika, a w szczególności nie odpowiada za niemożność wydania Nagrody.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
  2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
  4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na witrynach internetowych
  6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.
  7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności opłata za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
  8. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.
  9. Konkurs w żaden sposób nie jest organizowany przez portal Facebook.