Wszystko o regulaminie sklepu internetowego. Część III

Zapraszam na trzecią i zarazem ostatnią część listy najczęściej zadawanych pytań dotyczących regulaminu sklepu internetowego. Autorem opracowanych odpowiedzi jest Dawid Bugajski, radca prawny z naszego partnerskiego serwisu Prokonsumencki.pl, którego specjaliści stworzyli unikalny certyfikat dla sklepów internetowych.

Mariusz Korzeniecki

Jakie są Twoje obowiązki informacyjne, jeśli prowadzisz sklep internetowy?

Obowiązek informowania kupującego/konsumenta nałożony został na sprzedawcę ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku i sprawiła wiele trudności e-sprzedawcom. Musieli oni przecież dostosować do nadchodzących zmian nie tylko regulaminy swoich sklepów, ale również i same sklepy internetowe. Należało przyjrzeć się m.in. przyciskom potwierdzającym chęć zakupu czy ścieżce zakupowej. Przejdźmy jednak do samych obowiązków informacyjnych, które jesteś obowiązany spełniać.

Informacjami, które musisz podać w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się z umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, są w szczególności:

 • główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • dane identyfikujące sprzedawcę, w szczególności firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym zostałeś zarejestrowany;
 • adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie się z Tobą skontaktować;
 • adres, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa;
 • łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – informacja o sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
 • w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę masz obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 • koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka;
 • sposób i termin zapłaty;
 • sposób i termin spełnienia świadczenia przez Ciebie oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do tej ustawy;
 • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów;
 • brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub wskazanie okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • obowiązek dostarczenia przez Ciebie rzeczy bez wad;
 • istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
 • kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposób zapoznania się z nim;
 • czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 • minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

Jak widzisz, katalog informacji, które jesteś zobowiązany przekazać konsumentowi jest bardzo rozbudowany. Pamiętaj jednak, że ich zakres może się nieznacznie różnić w zależności od konkretnego produktu – inne informacje będą niezbędne przy sprzedaży książek, a inne przy sprzedaży e-booków. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami, z chęcią Ci pomożemy.

Także Kodeks Cywilny zobowiązuje Cię do udzielenia konsumentowi przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej (np. rodzaju rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacji o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach).

Czy sprzedając na Allegro również potrzebujesz regulaminu?

Prowadząc sklep internetowy, coraz więcej sprzedawców decyduje się na zwiększenie liczby kanałów sprzedaży, by dotrzeć do jak największej liczby klientów. Nic dziwnego, że pierwszym z dodatkowych kanałów, na który decydują się e-sprzedawcy, jest Allegro. Popularność tego serwisu aukcyjnego nadal jest gigantyczna, dlatego słusznie zastanawiasz się czy warto rozpocząć sprzedaż na Allegro. Decydując na nią, stajesz przed pytaniem, czy sprzedając na Allegro również potrzebujesz regulaminu?

Jako sprzedawca internetowy, masz obowiązek poinformować klienta o wszystkich istotnych elementach umowy, które nie zostały zawarte w szczegółowym opisie aukcji. Najczęstszą polityką stosowaną na Allegro jest zamieszczanie takich informacji na stronie „O mnie”. Możemy więc zastosować pewnego rodzaju skrót myślowy i wyżej wymienioną umowę nazwać „regulaminem”. Odpowiadając na to pytanie – musisz posiadać regulamin, jeśli sprzedajesz na Allegro. Oczywiście regulamin w tym rozumieniu, które tutaj przytoczyliśmy.

Masz obowiązek zamieścić na stronach aukcji i ewentualnie stronie „O mnie”, wszystkie brakujące, a nadal wymagane informacje. Oczywistym również jest, że nie możesz kształtować umowy w sposób niezgodny z prawem, ale również z regulaminem Allegro, który musiałeś zaakceptować przy rejestrowaniu Twojego konta. Jak każdy regulamin, tak i ten należący do najpopularniejszego serwisu aukcyjnego w Polsce, nakłada na nas określone obowiązki wobec klienta. Tym samym reguluje część wymaganych postanowień umownych. Ponadto, naruszenie go skutkuje formalną i rzeczywistą niemożliwością prowadzenia sprzedaży na tej platformie.

Czy masz prawo zmienić regulamin Twojego sklepu internetowego?

Posiadając regulamin sklepu internetowego możemy spotkać się z koniecznością jego zmiany. Zmiana regulaminu w sklepie internetowym, może być spowodowana szeregiem przyczyn, zależnych bezpośrednio od przedsiębiorcy, jak również zmieniających się warunków rynkowych. Do wspomnianych warunków rynkowych możemy zaliczyć przede wszystkim zmianę przepisów prawnych dotyczących handlu przy użyciu Internetu, jak również dobrych obyczajów panujących w obrębie sfery handlu.

Przede wszystkim regulamin może być zmieniony jedynie w sytuacji, gdy klauzula o jego zmianie została w nim zawarta (tzn. przedsiębiorca już w samym regulaminie przewidział możliwość jego zmiany), a ponadto regulamin powinien wskazywać ważne przyczyny zmian – bez tego wskazania zapis może być uznany za niedozwolony. Ważne przyczyny to przyczyny obiektywnie istotne dla dokonania zmiany konkretnego regulaminu.

Ważne! Zgodnie z art. 385[3] kodeksu postępowania cywilnego w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie.

Regulamin należy zmienić wówczas, gdy następują istotne zmiany z zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, to znaczy jeśli zmienia się jej profil, wprowadzane są nowe usługi, czyli zmieniany jest zakres, czy też wprowadzane zostają udogodnienia związane z zawiązywaniem i rozwiązywaniem umowy. Przyczyną zmiany regulaminu jest także zmiana danych adresowych przedsiębiorcy, zmiana firmy (nazwy) przedsiębiorstwa. Bardzo często przedsiębiorcy zmieniają formy prawne, co również zmusza do zmiany regulaminu.

Wszelkie zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem sklepu, a mające związek z konsumentem (na przykład zmiana przeglądarki Internetowej, której należy użyć w celu zapoznania się z regulaminem) powinny być uwzględnione w regulaminie. Z względu na fakt, że regulamin musi być udostępniony usługobiorcy przed zawarciem umowy tak, by mógł się on zapoznać z wszelkimi jego zapisami, w interesie sprzedawcy leży, by regulamin był aktualny.Wiąże się to również z konsekwencją niezwiązania konsumenta informacją, której mu nie udostępniono.

Ważna przyczyną zmiany jest również zmieniające się prawo, które w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ulega częstym zmianom, ze względu na postęp technologiczny oraz, co za tym idzie, technologizację prawa. Dlatego tez istotne jest, by przedsiębiorca na bieżąco śledził zmiany następujące w przepisach prawnych lub zlecał te czynności profesjonalnym podmiotom.


Dawid Bugajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

O nas

Dih.pl istnieje od 2004 r. i jako agencja e-commerce od samego początku oferuje kompleksowe usługi w tej branży. Zachowując rozsądne proporcje jakości i ceny w szybkim tempie zdobyliśmy uznanie kolejnych klientów. Naszą misją jest zapewnienie swoim obecnym i przyszłym Klientom najwyższej jakości świadczonych usług poprzez stały rozwój. Oferujemy tez najkorzystniejsze na rynku kompleksowe rozwiązania z dziedziny Internetu.

Dowiedz sie o nas wiecej >>

Kontakt

 • DiH.pl Sp. z o.o. Wolności 274, 41-800 Zabrze
 • Infolinia: +48 32 750 82 18 (900-1600)
  Dział Handlowy: 0 880 707 707 (900-1600)
 • E-mail: biuro@dih.pl / formularz kontaktowy

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS!
...lub zadzwoń: 880 707 707
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą
Wiadomość została wysłana :)